Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proletarianise /proletarianise/  

  • Ngoại động từ
    vô sản hoá