Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prohibitor /prohibitor/  

  • Danh từ
    người cấm

    * Các từ tương tự:
    prohibitory