Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prohibitionist /prəʊh'ibit∫ənist/  

  • Danh từ
    người tán thành chủ trương cấm rượu