Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prohibitionism /prohibitionism/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chế độ cấm rượu mạnh