Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

procrastination /prəʊ'kræstinei∫n/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    sự hoãn lại; sự lần lữa
    procrastination is the thief of time
    (tục ngữ) lần lữa chỉ tổ phí thì giờ