Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

procrastinate /prəʊ'kræstineit/  

  • Động từ
    (nghĩa xấu)
    hoãn lại; lần lữa
    nó lần lữa cho đến lúc đã quá trễ để không còn làm gì được nữa