Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

probationary /prə'bei∫nri/  /prəʊ'bi∫əneri/

  • Tính từ
    thử thách
    a probationary period
    thời kỳ thử thách