Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prize-ring /prize-ring/  

  • Danh từ
    (thể dục,thể thao) vũ đài đấu quyền Anh lấy tiền
    sự đấu quyền Anh lấy tiền