Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prize-fighter /'praizfaitə[r]/  

  • Danh từ
    võ sĩ quyền Anh đấu lấy tiền