Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prize fellow /prize fellow/  

  • Danh từ
    người giật giải xuất sắc (trong kỳ thi)

    * Các từ tương tự:
    prize fellowship