Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác prize-giving day)
    ngày lễ phát phần thưởng (cho học sinh giỏi, ở trường học)