Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

private soldier /praivit 'səʊldʒə[r]/  

  • Danh từ
    lính trơn, binh nhì