Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

private parts /praivit'pɑ:ts/  

  • Danh từ
    (nói trại)
    chỗ kín, bộ phận sinh dục