Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

private member /praivit'membə[r]/  

  • Danh từ
    hạ nghị sĩ không phải là bộ trưởng (Anh)
    dự luật do hạ nghị sĩ không phải là bộ trưởng trình lên nghị viện