Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

private eye /praivit'ai/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    thám tử riêng