Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

private company /praivit'kʌmpəni/  

  • Danh từ
    công ty tư doanh