Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

printable /'printəbl/  

  • Tính từ
    đáng được in;[có thể] in được
    the article is too badly written to be printable
    bài báo viết tồi quá để có thể in được