Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

print-works /'printwə:ks/  

  • Danh từ
    xưởng in vải hoa