Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

print-shop /'printʃɔp/  

  • Danh từ
    xưởng in