Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

print letter /'printhænd/  

  • -letter) /'print,letə/* danh từ
    chữ viết kiểu chữ in