Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (chức vụ) xem principal