Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

principal boy /'prinsəpl'bɔi/  

  • Danh từ
    vai nam chính (trong kịch câm, thường do nữ đóng)