Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primrose /'primrəʊz/  

 • Danh từ
  cây báo xuân; hoa báo xuân
  màu hoa báo xuân (vàng nhạt)
  the primrose path
  sự chạy theo hoan lạc
  Tính từ
  [có màu] vàng nhạt