Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primordially /prai'mɔ:diəli/  

  • Phó từ
    lúc ban sơ, lúc đầu tiên