Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thái độ giữa phong cách nguyên sơ