Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primitiveness /'primitivnis/  

  • Danh từ
    tính cách nguyên thủy
    tính cáchh đơn sơ