Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    tốt nhất; ưu tú, xuất sắc; hoàn hảo