Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prime number /praim'nʌmbə[r]/  

  • Danh từ
    (toán học)
    số nguyên tố