Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prime mover /praim'mu:və[r]/  

  • Danh từ
    nguồn động lực ban đầu (như nước, gió…)
    người khởi xướng