Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prime meridian /praimmə'ridiən/  

  • Danh từ
    (địa)
    kinh tuyến gốc (đi qua Greenwich)