Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prime cost /praim'kɒst/  

  • Danh từ
    giá vốn