Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tiền trả thêm cho chủ tàu (tính phần trăm theo trọng lượng hàng hoá)