Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prima facie /praimə'fei∫i:/  

  • Tính từ, Phó từ
    thoạt nhìn; nhìn qua
    thoạt nhìn nó có vẻ có tội