Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prima ballerina /pri:məbælə'ri:nə/  

  • Danh từ
    vũ nữ thứ nhất (kịch ba lê)