Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật học) con hoẵng non, con nai non (hơn một năm, sừng chưa có nhánh)
    hoẵng cái non (hơn 1 năm)
    cái que nhọn để cắm nến