Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • danh từmũi nhọn, cái giùi