Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prick-ears /'prik'iəz/  

  • Danh từ
    tai vểnh