Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

price current /'prais,kʌrənt/  

  • Danh từ
    (thương nghiệp) bảng giá (hiện hành)