Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

price control /'praiskən'trəʊl/  

  • Danh từ
    sự kiểm soát giá cả, sự kiểm tra giá cả (do chính phủ thực hiện)