Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (cách viết khác preventative)
  ngăn ngừa, phòng ngừa
  preventive measures
  biện pháp phòng ngừa
  (y học) phòng bệnh
  preventive medicine
  thuốc phòng bệnh
  Danh từ
  (cách viết khác preventative)
  thuốc phòng bệnh

  * Các từ tương tự:
  preventive detention, preventively, preventiveness