Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preventer /pri'ventə/  

  • Danh từ
    người ngăn cản, người ngăn trở, người ngăn ngừa; vật ngăn cản, vật ngăn trở
    (hàng hải) dây bổ sung; chốt bổ sung