Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preventable /pri'ventəbl/  

  • Tính từ
    có thể ngăn ngừa; có thể ngăn
    preventable accidents
    tai nạn có thể ngăn ngừa được