Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prettyish /'pritiiʃ/  

  • Tính từ
    xinh xinh, hay hay