Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pretty-pretty /'pritipriti/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
    xinh tệ, điệu quá
    a pretty-pretty dress
    chiếc áo điệu quá