Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preternatural /pri:tə'næt∫rəl/  

  • Tính từ
    siêu phàm; phi thường

    * Các từ tương tự:
    preternaturalism, preternaturally, preternaturalness