Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pretermit /pri:tə'mit/  

 • Ngoại động từ
  bỏ, bỏ qua, bỏ sót
  bỏ bê, sao lãng
  tạm ngừng; làm gián đoạn, ngắt quãng

  * Các từ tương tự:
  pretermitter