Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pretermission /pri:tə'miʃn/  

 • Danh từ
  sự bỏ, sự bỏ qua, sự bỏ sót
  sự bỏ bê, sự sao lãng
  pretermission of duty
  sự sao lãng nhiệm vụ
  sự tạm ngừng; sự làm gián đoạn, sự ngắt quãng