Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preterhuman /pri:tə'hju:mən/  

  • Tính từ
    siêu nhân, phi phàm