Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    kín áp (mối ghép)