Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    điểm (máu chạy gần xương) có thể ép để chặn máu lại